Consulta Ciudadana Estudio Integración Paisajística

El Periode de votacions, començarà desde el dia 28 de maig, fins el 7 de juliol de 2018.

L'ajuntament, facilitarà el full de enquestes a tots els interessats. El pla de participació ciudadana està exposada en el tauló d'anuncis de l'ajuntament i pàgina web.