Policia Local
Telèfon: 647714032 // E-mail: policialocal@llutxent.org

Una de les funcions més importants d'un Ajuntament és resoldre els problemes derivats del trànsit viari, el medi ambient, la seguretat ciutadana, els conflictes privats i les situacions de risc o emergència. La solució d'aquests problemes es canalitza a través de la Policia Local, que té entre les seues funcions, les següents:

 

·         Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà. 

 

·         Instruir els atestats corresponents als accidents de trànsit ocorreguts dins del casc urbà. 

 

·         Instruir els expedients sancionadors en matèria de trànsit.   

 

·         Prestar auxili en cas d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant en les tasques de Protecció Civil. 

 

·         Preveure la comissió d'actes delictuosos, mitjançant una efectiva vigilància dels carrers, places i llocs del municipi. 

 

·         Cooperar en la resolució de conflictes privats. 

 

·         Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions municipals. 

 

·         Realitzar informes de convivència, de sol·licituds de gual i ocupació de la via pública, localització i precinte de vehicles, activitats industrials, etcètera. 

 

·         Auxiliar la Policia judicial.