Commemoracions a veïns
Alguns veïns del poble més rellevants:

        Enrique Santosjuanes Canet