Funcionament pista pàdel
30/11/2018

FUNCIONAMENT PISTA PÀDEL (reglament d’instal·lacions esportives municipals)

Article 46.- Els ususaris.

 1. Podràn utilizar la pista de pàdel municipal qualsevol persona que ho sol·licite, d’acord amb el procediment que s’estableix en la present ordenança, tenint en compte el pagament de la taxa prèviament aprovada.
 2. Queda prohibit l’ús de les pistes de pádel:
 • Als menors de 14 anys, llevat que es troben baix la supervisió d’una persona major d’edat.
 • Aquelles persones que hagen sigut sancionades conforme a aquesta ordenança i durant el temps que dure la sanció.

 

Article 47.- Reserva de la pista.

 1. Per a fer ús de la pista de pàdel municipal serà necessari haver fet la reserva prèvia corresponent, al lloc que assigne l’ajuntament (Bar Jubilats). Es tindrà que concretar el dia l’hora en que comença la reserva i en la que acaba, pagant el preu públic establert.
 2. No està permet realitzar reserves amb més de dos dies d’antelació.
 3. Es podrà jugar sense reserva sempre que la pista estiga lliure, però amb el seu pagament de la taxa prèvia i registrant el nom al lloc on es realitzen les reserves.
 4. Les reserves es realitzaran per franges d’hora i mitja. L’horari d’ús d’apertura i tancament de la pista queda fixat per l’ajuntament, en tots els dies de 8:00h fins a 00:00h, excepte modificacions temporals per part de l’ajuntament.
 5. Les claus tant per a accedir a la pista com per a les llums d’aquesta s’entregaràn, prèvi el pagament de la taxa establerta i amb un període de mitja hora abans de la reserva. L’usuari tindrà l’obligació de tornar-la quinze minuts després de l’hora contractada. De no ser així, es penalitzarà amb una sanció. La pèrdua o deteriorament de la clau, comportarà un cost de 20.00€.
 6. El pagament del preu públic per a l’ús de la pista es realitzarà en el moment que es reserve la pista, al lloc assignat per l’ajuntament (Bar Jubilats). L’usuari, podrà anular la reserva sempre i quan no siga el mateix dia que que li toque jugar per a que no li se passe el cost corresponent.
 7. En cas de que les condicions de la pista o la climatologia no permeteixquen la pràctica esportiva, es tindrà l’opció d’anular la reserva i cambiar-la per altre dia. En aquestos casos no s’abonarà cap quantitat.

 

Article 49.- L’horari per fer-ne ús de la instal·lació és el següent: de dilluns a diumnge de 8:00h fins a les 00:00h. El horari podrà ser modificat per acord de l’ajuntament segons les necessitats i la temporada.

 

Article 50.- L’ajuntament de Llutxent no serà responsable en ningún cas de:

 1. Les lesions que es puguen originar derivades de la pràctica esportiva.
 2. La pèrdua, robatori o extraviament de qualsevol objecte que es deixe en les instal·lacions.

 

Article 51.- L’ajuntament podrà organitzar cursos de pàdel, i durant l’horari en el qual es desenvolupen els cursos, la pista quedarà reservada per aquestos.

 

Article 53.- La quantitat del preu públic serà la que resulte de les següents tarifes:

 • Preu de la reserva d’una hora i mitja: 5.00€
 • Abonament 10 partides: 40.00€

 

Estàn obligats al pagament del preu públic les persones físiques tan empadronats com no empadronats que utilitzen la instal·lació de la pista de pàdel.

L’obligació del pagament del preu públic comença des del moment en que es reserva la prestació del servei. No es podrà fer ús de la pista de pàdel sense abonar l’import corresponent.